Herman Ottó Múzeum

Archívum

1. (2014)/1.

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

1. (2014)/1.

Lektorok / Lectors

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

BÉKÉSI Gábor: A Nyugat keleten – Móricz Zsigmond Miskolcon
Der Nyugat im Osten: Zsigmond Móricz in Miskolc
1–73.
SPÓNER Péter:
A mezővárosi jogszolgáltatás egy speciális területe – Miskolci céhes iparosok adósságrendezési ügyeinek vizsgálata a városi jegyzőkönyvek alapján (1770–1830)
Ein besonderer Bereich in der Rechtsprechung des Marktfleckens – Untersuchungen zu Schuldenregelungsangelegenheiten der Gewerbetreibenden von Miskolc anhand von Protokollbüchern der Stadt (1770–1830)
74–85.
MAROZSÁN Zsolt:
„Isten áldja a tisztes ipart!” A Miskolci Katolikus Legényegylet története (1933– 1946)
„Gott segne die ehrbare Gewerbe!“ Der Miskolcer Katholische Gesellenverein (1933–1946)
86–104.
GYULAI Éva:
Bercsényi-huszárok Kassán 1906-ban – Miskolc város és Borsod vármegye Rákóczi újratemetésén
Bercsényi-Husaren in Kaschau im Jahr 1906 – Die Stadt Miskolc und das Komitat Borsod auf der Wiederbestattung von Rákóczi
105–118.

Könyvészet / Bibliography

HAZAG Ádám–MAROZSÁN Zsolt–SPÓNER Péter: A történelmi Borsod, Abaúj, Zemplén megyék fémfeldolgozó iparának válogatott magyar nyelvű bibliográfiája 119–155.

Muzeológia / Museology

GYULAI Éva: A pácini kastély Urak és szolgák a kora újkori északkelet-magyarországi kastélyokban c. állandó kiállításának tablószövegei
Castle Museum of Pácin: Permanent exhibiton entitled Lords and Servants in Castles of Early Modern Upper Hungary – Interpretive panels and texts
156–187.

1. (2014)/2.

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

1. (2014)/2.

Lektorok / Lectors

I. világháború (1914–1918) / WWI (1914–1918)

MLAKÁR Zsófia: A közművelődés helyzete Miskolcon az I. világháború alatt, 1914–1918 
Culture, education and civil life in Miskolc during WWI, 1914–1918

1–20.
KERÉNYI Éva:
Haynik Géza hadifogoly-naplója (1916) a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményében
Diary of WWI prisoner of war Géza Haynik (1916) from he collection of the Gemer–Malohont Museum in Rimavská Sobota (Slovakia)

21–30.

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

BODOVICS Éva: Papírra vetett katasztrófa – A katasztrófa konstrukciójának vizsgálata két magyarországi árvíz esetében
Penned disaster: Examining disasters’ construction for two floods in Hungary

31–49.
NAGY Péter:

Az Andrássyak politikai szerepe az országgyűlési almanachok tükrében
The political role of the Andrassys in the light of the parliamentary almanacs

50–56.

Konferencia / Conference
A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága nemzetközi konferenciája, Miskolc, 2012 előadásai
Papers of International Conference arranged by Society of International Gulag Researchers (SIGR), 2012, Miskolc, Hungary)

Vladimir ROTT: Nem szabad elfelejteni! Emlékbeszéd az 2012-ben Miskolcon tartott GULAG-konferencián
It should not be forgotten! Memorial speech held on International Gulag Conference in Miskolc (Hungary), 2012

57–61.
VÁRDY Béla: A gulág a magyar közvéleményben
The Gulag in Hungarian public opinion
62–64.
VÁRDY HUSZÁR Ágnes: A gulágról hazatértek visszaemlékezése mint történeti forrás
The memoirs of Gulag survivors as historical sources
65–68.
BOGNÁR Zalán: Sztálin 1944. december 16-i határozatának végrehajtása a Kárpát-medencében
Implementing Stalin’s command No. 0060 (16 of December 1944) in the Carpathian Basin
69–73.
STARK Tamás: Budapesti civilek elhurcolása a Szovjetunióba (1945. január 15–18.)
Deportation of civilians from Budapest to the Soviet Union (15–18th of January 1945)
74–76.
MOLNÁR D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton
Hungarians from Subcarpathia as forced laborers in Donbas
77–80.
MURÁDIN János Kristóf: Malenkij robot – Kolozsváriak szovjet fogságban, 1944–1948
Malenkiy Robot: Inhabitants of Cluj (Klausenburg) in Soviet captivity, 1944–1948
81–85.
Géza WIEDEMANN: „Málenkij robot“ Ausztriában
Malenkiy robot in Austria
86–88.
SIMON Gábor: Nyíregyházi civilek szovjet fogságban – A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása
Inhabitants of Nyíregyháza in Soviet captivity: Deportation of the civilian population on 2nd November 1944
89–93.
MAJORSZKI András: Málenkij robot” – Ondiak kényszermunkán a Szovjetunióban (1945–1947)
Malenkiy robot: Inhabitants of Ond on forced labour in the Soviet Union (1945–1947)
94–99.
MÁTHÉ Áron: MÁTHÉ Áron Lágerek képe – Két magyar irodalmi alkotás a szovjet kommunista diktatúra lágereiről
Pictures of Soviet Lagers: Two Hungarian literary works on the Soviet camps of the communist dictatorship
100–103.

Könyvészet / Bibliography

Sylvia HOLEČKOVÁ–Gejza HERMÉLYI–Karol TOMÁNY: A szepességi, gömöri és kassai kézművesség, bányászat és kohászat történetének szlovák nyelvű bibliográfiája
Slovak-language bibliography on history of crafts, mining and metallurgy in Zips, Gemer and Kaschau (Košice)

104–107.

Muzeológia / Museology

PIRINT Andrea: Közelítések a barokkhoz – Barokk festménymásolatok a miskolci Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményében
Approaches to Baroque - Baroque paintings’ reproductions in Art Collection of Herman Otto Museum, Miskolc

108–120.
VIGA Gyula:
Herman Ottó a Belvárosba költözött – Kiállítási megnyitó beszéd (2014)
Ottó Herman moves to the City: An exhibiton opening speech

121–126.
SPÓNER Péter–GYULAI Éva–BÉKÉSI Gábor Az „Egy miskolci nemes az országos politikában – Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai” c. kiállítás (2013) tablószövegei
Exhibition entitled ’A Miskolc noble in national politics – Premier Barthélemy de Szemere's career and political colleagues’: Interpretive panels and texts (2013)
127–137.

2. (2015)/2.

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

ISSN 2064-7530

2. (2015)/2.

Lektorok / Lectors

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

BUZA János: Borszállítás Tokajból Kassára 1623-ban – Adatok az „oly polturák” felső-magyarországi forgalmához
Wine delivery from Tokaj to Kaschau (Košice) in 1623: Data on circulation of Silesian “oly poltura” in Upper Hungary
1–17.
GYULAI Éva: Gyermekkirály a Magyar Királyság trónján (Pozsony, 1687. dec. 9.) – I. József koronázásának ikonográfiai reprezentációja
A child king on the throne of Hungary: Iconographic representation of King Joseph I’s coronation (Pressburg/Prešperok, 9 Dec. 1687)
18–46.

Életrajz / Biography

KOVÁCS I. Gábor: Kovács Gábor (1883–1920) miskolci születésű közgazdász professzor életpályája – A református tanárcsaládtól a debreceni tudományegyetemi katedrán át a budapesti Marx-Engels Munkásegyetemig
Career of Miskolc-born professor of economics Gábor Kovács (1883–1920): From the Reformed teachers’ family through the university cathedra to the Marx–Engels Workers’ University
47–56.

Konferencia / Conference

A II. világháború európai befejezésének 70. évfordulója alkalmából az MTA Miskolci Területi Bizottságának (MAB) székházában,
Miskolcon, 2015. jún. 3-án rendezett emlékülésen elhangzott előadások

GODZSÁK Attila: Az I. bécsi döntés és Zemplén vármegye
The First Vienna Award (2 Nov. 1938) and Zemplén County
57–60.
CSÍKI Tamás: A holokauszt Borsod, Abaúj és Zemplén megyékben
The Holocaust in Borsod, Abaúj and Zemplén Counties (Hungary)

61–67.
KIS József: Nyilasok Miskolcon
The Nyilas (Arrow Cross) in Miskolc
68–83.

3. (2016)/1.

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

ISSN 2064-7530

3. (2016)/1.

Lektorok / Lectors

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

APOR Eszter: „Sejtések” Szemere Bertalan két száműzetése idején keletkezett portréjáról
Some ideas about two portraits of Bertalan Szemere (Barthélemy de Szemere) from his emigration’s time
1–18.
BODNÁR Tamás: A Borsod vármegyei hajdúk viselete 1825-ben
The uniform of Borsod county’s Heyducks in 1825)
19–23.
NAGY Attila: A miskolci Törvényhatósági Bizottság működése 1908–1928
The Municipality of Miskolc in operation between 1908 and 1928
24–42.

Életrajz / Biography

KOVÁCS I. Gábor: Kun József (1875–1946), a miskolci városi elitből származó debreceni jogászprofesszor életpályája
Career of Miskolc-born professor of law József Kun (1875–1946): From the Miskolc-elite to the Debrecen University
43–50.

Konferencia / Conference

Az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány (Miskolc-Diósgyőr) és az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB)
Történettudományi és Néprajzi Szakbizottsága által, a IX. Fazola Fesztivál (Miskolc–Újmassa) keretében az MTA MAB miskolci székházában
2015. szeptember 25-én tartott nemzetközi ipartörténeti konferencia előadásai

NYULAS Dorottya: Vaskohászat és vasmegmunkálás a Római Birodalomban és Dáciában: rövid áttekintés
Metallurgy and iron working in the Roman Empire and Dacia: A brief overview
51–59.
BITAY Enikő: Debreczeni Márton (1802–1851), az „egyetlen” erdélyi bányász műszaki hagyatéka
The „Only” Transylvanian Miner, Debreczeni Márton’s (1802-1851) Technical Legacy
60–74.
PÁL Viktor: The Environmental Consequences of Industrialization in Western European Core Countries and the Borsod Basin of Hungary, 1850–1945: A Comparative Outline
75–84.
KARLAKI Orsolya: A Lenin Kohászati Művek éjjeli szanatóriuma Miskolc-Tapolcán (1955–1976)
The Night Sanatorium of the Lenin Metallurgical Works (LKM) in Miskolc-Tapolca (1955–1976)

85–90.
KUNHALMI Gábor: A Vaskultúra Útjának emlékei és megőrzésük
The Iron Route’s cultural heritage and its preservation in Slovakia

91–96.
LIPTAY Péter: Nógrád megye iparának múltja, különös tekintettel a vasiparra
Neograd county’s industrial history, especially the iron industry

97–102.

Muzeológia / Museology

GYULAi Éva: Két 19. századi Miskolc-térkép: Bécsi kadétok kéziratos katonai térképe (1854; ÖNB) és Adler Károly főmérnök kataszteri térképének másolata (1880 k., BAZML) – Előtanulmány a Herman Ottó Múzeum új miskolci várostörténeti kiállításához
Two 19th-century Miskolc maps: A manuscript map of Viennese military cadets (1854; ÖNB) and a copy of Chief Engineer Károly Adler’s cadastral map (around 1880, BAZML) – A preliminary study to the new exhibition on urban history of Miskolc planned in Herman Otto Museum, Miskolc (Hungary)
103–114.

3. (2016)/2.

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

ISSN 2064-7530

3. (2016)/2.

Lektorok / Lectors

I. világháború (1914–1918) / WWI (1914–1918)

KERÉNYI Éva: „Istennek tetszeni, ez legyen minden törekvésed célja…” – Haynik Géza hadifogoly-naplójának folytatása (1917) a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményében
Diary of WWI prisoner of war Géza Haynik (1917) from the collection of Gemer–Malohont Museum in Rimavská Sobota (Slovakia), Part 2
1–6.

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

BODNÁR Tamás:
Szerelem, boszorkányság és házasság Szendrőn (1675) – Geltovics János és Kis Panna igaz története
Love, witchcraft and marriage in Szendrő (1675): The true story of János Geltovics and Panna Kis
7–37.
KŐMÍVES Tibor:
A közigazgatás újjászervezése (1860/61) két eltérő státusú városban: Kassa és Miskolc a kiegyezés előtt
Reorganization of the city administration (1860/61) in towns of different status: Košice and Miskolc before the Compromise
38–47.

Életrajz / Biography

KOVÁCS I. Gábor:
Diószeghy Dániel (1900–1969) kohómérnök, egyetemi tanár, a tüzeléstan nemzetközi rangú tudósa életpályája
Career of Dániel Diószeghy, metallurgical engineer, professor and internationally renowned scholar of firing sciences

48–54.

Konferencia 1. / Conference 1

„Szerzetesi nagy alázatossággal” – Kelemen Didák és kora: Szerzetesrendek Magyarországon a 18. század
első felében c. nemzetközi konferencia (2016. szept. 23–24. MTA MAB székháza, Miskolc) válogatott előadásai


Program
55–57.
MACZÁK Ibolya: Két úrasszony – egy beszéd. Kelemen Didák két temetési beszéde (1718, 1724)
Two ladies one oration: Funeral orations of P. Didacus Kelemen OFMConv
58–64.
RANCZ Teréz: P. Kelemen Didák Károlyi Sándorhoz írott leveleinek és Búzafejek c. prédikációgyűjteményének nyelvi elemzése
A language analysis of Didacus Kelemen’s letters and sermons entitled ‘Búzafejek’ (Wheat Heads)
65–72.
KORHECZ PAPP Zsuzsanna–FÁBIÁN Borbála: A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány barokk művészeti
öröksége
The baroque art heritage of Franciscan Province dedicated to St. John Capistrano
73–99.
FAA-LENDVAI Erzsébet: Bencés könyvtárak a 18. századi Magyarországon
Benedictine Libraries in the 18th century Hungary
100–110.
SEBŐK Szilvia: A Szent Orsolya Rend megalakulása és magyarországi tevékenysége
Founding the Company St. Ursula and its activities in Hungary

111–119.
GYULAI Éva: A jezsuiták visszatelepedése Sárospatakra 1711-ben
Resettlement of the Jesuits to Sárospatak in 1711
120–131.

Konferencia 2. / Conference 2

Palóczy László, a népképviseleti országgyűlés korelnöke és a miskolci református egyház segéd-főgondnoka c. 
emlékülés a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából (MTA MAB székház, Miskolc, 2016. nov. 8.) – Válogatott előadások


Program
132.
APOR Eszter: Palóczy László és Szemere Bertalan ábrázolásai a nemzeti gyűjteményben és Szemere „konstantinápolyi portréja”
Representations of László Palóczy and Bertalan Szemere (Barthélemy de Szemere) in the national collection and Szemere’s ’portrait from Constantinople’
133–146.
SPÓNER Péter: Palóczy-relikviák a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűjteményekben
Relics of L. Palóczy in public collections of Borsod–Abaúj–Zemplén County
147–168.
GYULAI Éva: Újabb adalékok Palóczy László ikonográfiájához
New data to iconography of Ladislaus Palóczy
169–179.

Könyvismertetés / Book review

KOVÁCS I. Gábor:
Történeti strukturális örökségek rekonstrukciói
Reconstructions of structural historical heritages
HORVÁTH Zita–RADA János (szerk.): Társadalomtörténeti tanulmányok Tóth Zoltán emlékére. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2017
180–190.

NKA

Állományvédelem