Herman Ottó Múzeum

  • kiadvanyok_0004_Layer 2.jpg
  • kiadvanyok_0001_Layer 6.jpg
  • kiadvanyok_0000_Layer 3.jpg
  • kiadvanyok_0002_Layer 5.jpg
  • kiadvanyok_0003_Layer 4.jpg

Új kiadványok

 

Goda Gertrud: Holló Barnabás (1865-1917) szobrászművész
(Officina Musei ; 23.)

Keveset tudunk Holló Barnabás (1865-1919) szobrászművészről, pedig az Akadémia megalapítása című domborművét szinre valamennyien ismerjük.

A gömöri származású fiatalember tehetsége korán megmutatkozott, így kerülhetett Stróbl Alajos híres Mesteriskolájába. A világvárossá fejlődő Budapesten úgy beszéltek róla, mint a „kuruc lélek kései fellobbanásáról”. S valóban, művészetét ennek a mély magyarságtudatnak állította szolgálatába. Szeretettel mintázott lovas szobrokat: előbb nemzeti romantikus szellemben, majd eljut az expresszív erővel megjelenített történelmi szobrászathoz.

A millennium időszakának emlékművei közül ő alkotta a Hősök terén álló Bocskai Istvánt, valamint a honfoglaló vitéz alakját a Corvin téri Millacher-kúton.

Köztérre állított emlékszobrai nemcsak a nemzeti szobrászat kiemelkedő alkotásai (Tompa Mihály-szobor, Rimaszombat), hanem betöltik azt a nekik szánt feladatot, hogy több mint 150 év múltán is kijelölik közösségeik kultikus terét (Hajdúböszörmény, Sajógömör).

E monográfia aktualitását a kisplasztikáiból áradó humanizmus és az irántuk mutatkozó érdeklődés adja.

 

Ár: 2 800 Ft


 

Tóth Arnold: Vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században. Kéziratos vőfélykönyvek Északkelet-Magyarországon (Officina Musei 22.)

A Kárpát-medencében a hagyományos lakodalmak jól ismert tisztségviselője a vőfély, aki verses rigmusokkal irányítja a lakodalom menetét, vezeti és szórakoztatja a násznépet. Szövegeiket vőfélykönyvek: kéziratos füzetek vagy olcsó ponyvanyomtatványok őrzik. A vőfélyversek több szempontból is átmeneti jellegűek, ezért a néprajz, a folklorisztika és az irodalomtörténet érdeklődésére egyaránt számot tartanak. A közköltészet és népköltészet, szóbeliség és írásbeliség határán, a nyomtatott füzetek és népi kéziratok közegében élő szöveghagyomány ezer szállal kötődik a 16–18. századi kollégiumi diákköltészet és a kéziratos énekeskönyvek világához. Ez a kötet a miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Adattárában található 19. századi népi kéziratok alapján mutatja be a vőfélykönyvek első körszakának közel másfél évszázados történetét, a műfaj kialakulásától kezdve az első világháborúval bezárólag. A vőfélyvers a műveltebb, írástudó társadalmi rétegek ünnepi köszöntőitől és mulatóverseitől örökölte témáit, stílusát, motívumait és szövegeinek egy részét. A nyomtatott írásbeliség, a kéziratos hagyomány és a szóbeliség hármas körforgásában a műfaj napjainkig fennmaradt, alkalmazkodva a lakodalmi szokások változásaihoz. A könyv összefoglalja a téma kutatástörténetét, áttekinti a lakodalom forgatókönyvének és a vőfély szerepkörének változásait, és röviden kitér a szomszéd népek és hazai nemzetiségek lakodalmi költészetére is. A szövegelemzés számos tanulsággal szolgál a versek elterjedésére, változataik kialakulására, a kéziratos és nyomtatott vőfélykönyvek közötti kapcsolatokra vonatkozóan. A végén több mint kétszáz korabeli vőfélyvers olvasható, modernizált átiratban, részletes jegyzetekkel. Így nemcsak a néprajzos és irodalomtörténész szakemberek, hanem a lakodalmi szokások iránt érdeklődők, és napjaink aktív vőfélyei, hagyományőrző közösségei is haszonnal forgathatják.

 

Ár: 3 600 Ft


 

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve LIV. kötet (2015)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ár: 3 800 Ft


 

Kákóczki András-Vámosi Katalin: Lenkey Zoltán, 1936-1983

Lenkey Zoltán grafikai életművének művészettörténeti feldolgozását tartalmazza a kötet, amely a művész halálának 30. évfordulójára jelent meg. A művész szűk negyedszázadot átívelő munkásságát (amelyet az idő rövidsége ellenére értékteremtő, intenzív művészi munka jellemzett), illetve életének fontosabb mozzanatait, életrajzi adatait kiegészítve a kötetbe bekerültek az újságokban, folyóiratokban publikált rajzai, illusztrációi, kiállításainak jegyzéke angol nyelvű összefoglalóval és színes műtárgyfotókkal együtt. Az életmű bemutatását műveinek katalógusa teszi teljessé mindazon alkotások feltüntetésével, amelyek előkerültek a katalógus lezárásáig, valamint az ismeretlen helyen lappangó Lenkey-művek reprodukcióit is közli a könyv.

 

 

 

Ár: 3 500 Ft


 

A Bakony–Balaton-felvidék vulkáni terület ásványai (TQS Monographs 1.)

A Balaton-felvidék és Bakony bazaltvulkánjai a hazai ásványtani kutatás egyik klasszikus területét képezik. A 20. század első felében elsősorban Mauritz Béla és Erdélyi János kutatásai nyomán vált ismertté a bazaltok üregeiben, valamint a mellékkőzet-zárványok átalakulása révén keletkezett gazdag ásványtársulás. ... A magnéziumban dús kőzetek átalakulásából jöhettek létre a szerpentinásványok, amelyekkel főleg Erdélyi János foglalkozott. Később az ő eredményeit Papp Gábor vizsgálta felül. A terület ásványainak ismeretéhez az országos mineralógiai áttekintések, Koch Sándor, újabban pedig Szakáll Sándor és munkatársainak munkái is nagyban hozzájárultak.

A jelen monográfia méltó folytatása az eddigi munkáknak, de sok tekintetben túl is szárnyalja azokat. Túlszárnyalja először is a megvizsgált lelőhelyek és különösen a megvizsgált minták mennyisége tekintetében. A gyűjtött saját anyagon túlmenően a jelentősebb hazai ásványgyűjtemények idevonatkozó anyagát is revideálták. Másrészt – a fejlődés következtében – túlszárnyalja a használt vizsgálati módszerek tekintetében. Míg a klasszikus munkák elsősorban az optikai, és esetleg a kémiai meghatározásra támaszkodtak, addig most a szerzőknek a röntgendiffrakciós, termoanalitikai és elektronmikroszkópos (SEM-EDS, SEM-WDS és TEM-) módszerek is rendelkezésükrev álltak. Különösen értékesek Kónya Péternek a Modenai Egyetemen végzett mikroszondás mérései, amivel – többek között – a zeolitok pontos kémiai meghatározása és kristályon belüli inhomogenitásuk kimutatása vált lehetővé. Ugyanakkor sokat fejlődött a nemzetközi irodalomban is a szerkezetkutatás, amelynek főleg a zeolitok rendszerezésében és új fajok felismerésében lehetett hasznát venni. Ennek köszönhető öt, Magyarországon eddig nem ismert zeolitfaj azonosítása, és egy a tudományra nézve új faj, a kabazit-Mg leírása.

 

Ár: 2 500 Ft


 

Bodnár Mónika: A Serényiek hatása a gömöri népéletre (Officina Musei 21.)

A könyv a néprajzkutatók által eddig figyelmen kívül hagyott területre irányítja a figyelmet. A hagyományos néprajzkutatás nem tekinti feladatának az arisztokráciával való foglalkozást. Ez a munka arról igyekszik meggyőzni olvasóit, hogy az arisztokrácia egészen a második világháború végéig olyan mély nyomot hagyott a népéletben, annyira meghatározta egy-egy térség, település történetét, lakóinak mindennapjait, gazdasági, kulturális viszonyait, hogy ezek mellett a néprajztudomány sem mehet el szó nélkül.

Ez a könyv közel húszéves kutatómunka eredményeként bemutatja a putnoki uradalom (Putnok, Málé /ma Serényfalva/, Dédes /.a Dédestapolcsány/, Sajószöged és Bánréve) földesurainak, a gróf Serényi családnak a népéletre gyakorolt hatását. Rövid birtoktörténeti és családtörténeti áttekintés után szól azokról az eseményekről, melyekkel a Serényiek alapvetően, napjainkig kihatóan befolyásolták a térség népéletét. Ezek sorában szó esik a 18. századi telepítésekről, ezzel összefüggésben a vallási és etnikai viszonyok változásáról, a szlovák és morva telepesek etnikai identitásának alakulásáról, egyházalapításról, különféle iskolatípusok alapításáról, a gazdasági élet területéről szólva az egykori Serényi mintagazdaságról, a filoxéra pusztítását követő gazdasági kísérletekről és egyéb gazdasági és urbanizációs kezdeményezésekről. mint a malom, a téglagyár, a posta, a vasút stb. A könyv egyik fejezetében számos olyan epizód, történet kerül bemutatásra, melyek jobban megvilágítják a térség lakosságának a Serényiekkel való kapcsolatát. A könyv utolsó fejezete összegezi a koronként föléledő Serényi-kultusz tárgyi és szellemi emlékeit.

 

Ár: 3 500 Ft


 

Kalicz Nándor-Koós Judit: Mezőkövesd-Mocsolyás.
A neolitikus Szatmár-csoport (AVK I) települése és temetője a Kr. e. 6. évezred második feléből (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 9.)


Mezőkövesd-Mocsolyáson az M3-as autópálya építését megelőző leletmentő régészeti ásatások a feltárt terület méretét is jelentős mértékben felülmúló eredményeket hoztak. Koós Judit, a kutatási program vezetője már az 1993-as tavaszi terepjárás, majd az őszi szondázás során felismerte a lelőhely különlegességét és fontosságát, s ezért a nagyfelületű feltárásra 1994-ben meghívta munkatársként Kalicz Nándort. A leletmentő ásatás igazolta a várakozásokat. A településtörténeti, temetkezési adatok és a bőséges leletanyag számos új megállapítás lehetőségével gazdagította ismereteinket a neolitikum korai időszakáról. Különösen kiemelkedőnek számít az egykor volt és a felszínre épített oszlopos szerkezetű, majd leégett házak csoportjának feltárása, amely egy csapásra megtörte a korábbi kisméretű ásatások miatt keletkezett "gödörházak" mítoszát.


 

 

 

Ár: 4 500 Ft


 

Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére

E tanulmánykötetben Szakáll Sándor mineralógus korábbi és jelenlegi kollégái, magyar és külföldi egyetemek, kutatóintézetek munkatársai, egykori és jelenlegi hallgatói, illetve ásványgyűjtők tudományos, valamint ismeretterjesztő cikkei olvashatók. A cikkek tematikája legalább olyan sokszínű, mint amilyen Szakáll Sándor munkássága, hiszen fő érdeklődési körén, az ásványtanon kívül felöleli a geokémia, a kőzettan, az archeometria, az őslénytan és a tudománytörténet területeit is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ár: 2 400 Ft

NKA

Állományvédelem

Látogatóinknak Kiadványok Új kiadványok