Herman Ottó Múzeum

„Győzelem vagy halál” – A miskolci 10-es honvéd gyalogezred az első világháborúban

Látogatható: 2012. június 16-tól 2012. november 30-ig

2012. június 16-án, a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében nyílt meg a Herman Ottó Múzeum Központi Épületében (Herman Ottó Múzeum Képtára – Miskolc, Görgey A. u. 28.) a „Győzelem vagy halál” című időszaki kiállítás. A kiállítás elsődleges célja, hogy bemutassa az egykori miskolci 10-es honvéd gyalogezred történetét, felelevenítse háborús hőstetteiket, mindennapjaikat és hagyományaikat. Ugyanakkor az első világháború kitörésének 100. évfordulójához közeledve, a tárlat rendezői jelen kiállítással is szeretnének tisztelegni a háborúban hősiesen harcoló és életüket áldozó miskolci honvédek előtt.

A kiegyezést követően az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében is megjelent a dualista berendezkedés. A haderő gerincét a közös csapatok alkották, melyeknek a legénysége a Monarchia egész területéről toborzódott, vezényleti nyelve pedig a német volt. A két állam ezenfelül honvédséget is fenntartott, egyenruhájuk mellett a nemzeti vezényleti nyelv is megkülönböztette őket a közös hadsereg egységeitől. Miskolcon 1869-től volt honvéd zászlóalj. 1890-ben a miskolci, az egri és a sátoraljaújhelyi zászlóaljak összevonásával alakult meg a 10. honvéd gyalogezred. Tekintettel arra, hogy az ezredbe döntően helyi kötődésű fiatalokat soroztak be, ezért Miskolc lakossága mindig úgy tekintett a 10-es honvédekre, mint a város ”házi ezredére”. A 10- esek a háború évei alatt harcoltak minden jelentős harctéren, kitűntették magukat az orosz és az olasz fronton, azonban legnagyobb sikereiket a román hadsereggel Erdélyben vívott ütközetekben aratták. Az ezred híres volt arról, hogy katonáit különösen erős kötelék fűzte össze. Ezt erősítette, hogy elesett bajtársaik hozzátartozóinak támogatására hadiözvegy- és árvaalapot hoztak létre, melynek vagyonát az adományok mellett az 1917-től megjelenő „10-es Honvéd” újságból származó bevételek is gyarapították. E kötelék a háború után is megmaradt, és bár az ezredet a trianoni békeszerződés diktátumainak megfelelően feloszlatták, az ezred egykori katonái és tisztjei tovább ápolták a hagyományokat. Ismét kiadták az ezred újságot, szobrot avattak az elesettek emlékére, utcát neveztek el a 10-esekről, és nem utolsó sorban hadimúzeumot hoztak létre. E gyűjtemény tárgyi emlékei a második világháborúban részben megsemmisültek, részben átkerültek a Hadtörténeti Múzeumba. Ezzel együtt még napjainkban is jelentős 10-es honvéd anyagot, elsősorban dokumentumokat őriz a múzeum Történeti Gyűjteménye. A most megnyíló kiállításban látható tárgyak és dokumentumok döntően az egykori hadimúzeum gyűjteményébe tartoztak.

Emlékezés az elhunyt 10-es honvédekre:

Sassy Csaba:
„Gyülekező helyünk a hetedik mennybe...”

Százados úr, kérem!
Bocsásson meg, hogy most ilyenre van gondom!
Mi lesz majd mi vélünk,
Hogy ha most elesünk itt, a román fronton?
Mi lesz majd mi vélünk,
Ha eljön egyszer az utolsó ítélet...
Megnyílnak a sírok...
És aki most meghalt, mindenki feléled...

Az ezredkürtösünk
Ruda-Krehowskánál, ott van eltemetve...
Meghalljuk-e onnan,
Hogy ha a kürtjébe belefúj sietve?
Hol fog gyülekezni?
Hol fog sorakozni ez a büszke ezred?...
Meg a honvéd névnek
Annyi dicsőséget, annyi babért szerzett...

Lengyelország földje
S Galiczia végig Krakótól – Strypáig,
A mi sírjainktól,
Fehér fejfáinktól, azoktól tarkállik,
Nagyoroszországban,
Kárpátok bércein, szerb és olasz fronton...
Mieink nyugoszanak...
A mi ezredszámunk van ott sok sírdombon.

Százados úr, kérem!
Ha a kürtszó majd a légen végig rezgett,
Hol fog gyülekezni,
Hol fog sorakozni ez a büszke ezred?
Nyilt parancs nélkül majd
Átengednek-e a sok országhatáron?
Mi történik vélünk,
Ha egyszer véget ér az örökös álom?

...”Hogy ha riadó lesz,
Utolsó ítélet komoly idejére,
Üljetek fel, fiam,
Akárhol is lesztek, a Göncöl-szekérre!
Nem kell nyilt parancs se,
Mutasd meg a sebed s emelt fővel menj be
Az Úr színe elé...
… Gyülekező helyünk a hetedik mennybe!...”

Gyimesi szoros, 1916 december

 

NKA

Állományvédelem

Herman Ottó Múzeum Képtára Kiállítási archívum „Győzelem vagy halál” – A miskolci 10-es honvéd gyalogezred az első világháborúban